IKOs barnehagekontor

IKOs barnehagekontor

 

 

Barnehagelovens § 1a gir private barnehager mulighet til å vedtektsfeste en særlig kristen formålsparagraf. 

Barnehager med særlig kristent formål kan være medlemmer i IKOs barnehagekontor. Vårt nettverk inkluderer barnehager med ulike typer eiere og eieformer. Flere av medlemsbarnehagene er åpne barnehager. 

Per februar 2022 har IKOs barnehagekontor 122 medlemsbarnehager. Barnehagekontoret vil støtte barnehagene i arbeidet med å oppfylle det kristne formålet. Vi gir barnehagene et nettverk å støtte seg på, i tillegg til fagsamlinger og religionspedagogiske ressurser. Styrerkonferansen, som arrangeres hvert andre år, er en viktig møteplass for styrere i kristne barnehager. 

Klikk under for å se hvilke medlemsfordeler barnehagen kan få hos oss. 

Dette tilbyr IKOs barnehagekontor:

IKOs medarbeidere har høy kompetanse i religionspedagogikk, bibelfag og kristendom, som vi gjerne deler med dere. Vi har faste konferanser for styrere og eiere i medlemsbarnehagene, og setter jevnlig opp kurs for nyansatte i menighetsbarnehager, fagdager for åpne barnehager m.m. Se kursoversikt for planlagte barnehagerelaterte kurs på IKO. 

IKO arrangerer en årlig barnehagekonferanse. Annet hver år heter den Styrerkonferansen, og er for styrere og assisterende styrere i kristne barnehager, og annet hvert år heter den eierkonferansen for eierstyrer, menighetsråd og andre som driver kristen barnehage. Eierkonferansen er i samarbeid med KA – Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon.

Barnehagen kan også bestille lokalt kurs, personalsamling innlegg på planleggingsdag fra oss! Aktuelle temaer kan være fortellingsteknikk for bibelfortellinger, samarbeid mellom barnehage og kirke, det særegne med å være kristen barnehage, forholdet mellom forkynnelse og formidling, eller annet. 

 Medlemsfordeler: 

  • Medlemmer i IKOs barnehagekontor får redusert pris på alle våre kurs og konferanser. 

Bli medlem

IKOs barnehagekontor kan hjelpe medlemsbarnehagene med råd og veiledning i temaer som handler om barnehagens særpreg, formål, verdier og profil. Vi gir også råd om religionspedagogikk, slik som arbeid med fagområdet Etikk, religion og filosofi, høytidsmarkeringer, foreldresamarbeid om religion, forholdet mellom forkynnelse og formidling, og samarbeid med kirken.

I barnehagekontorets tidligere tider var vi også til god støtte for enkeltstående barnehager i administrative spørsmål, for eksempel om tilskudd og personalledelse. Nå har PBL og KA bygd opp en bedre kompetanse og rådgivning på disse temaene, derfor henviser vi ofte videre til dem. 

Medlemsfordeler: 

  • Medlemmer i IKOs barnehagekontor får gratis rådgivning og veiledning på telefon og e-post

Bli medlem 

Styrerne i medlemsbarnehagene setter stor pris på å kunne møte hverandre, diskutere felles problemstillinger og kjenne på at vi har noen som deler engasjementet vårt for barnehagene og for formidling av kristen tro og tradisjon. Vi møtes på styrerkonferansen, lokale fagsamlinger, og på andre nettverkssamlinger. 

Personalet får tilgang til våre lukkede facebook-grupper for alle medlemsbarnehager, og eventuelt også for åpne barnehager. Her kan vi dele tips, ideer og glimt fra hverdagen i våre barnehager, fagstoff og diskusjoner som gjelder spesielt for barnehager med særlig kristent formål. 

Vi tilbyr regionale nettverksavtaler, hvor IKO arrangerer styrersamlinger, felles personalsamlinger, lokale kurs og lignende. Et slikt nettverk er til stor glede for styrerne i menighetsbarnehagene i Oslo. 

IKOs barnehagekontor leder og drifter Barnehageforum, som er et samarbeidsforum for sammenslutninger, organisasjoner, kirkesamfunn og andre aktører som driver eller arbeider med barnehager med særlig kristent formål. 

Medlemsfordeler: 

  • Alle ansatte i medlemsbarnehagene får tilgang til vår lukkede facebook-gruppe. 

  • Medlemsinformasjon/nyhetsbrev på e-post, med nyheter fra IKO, fagstoff, praksis-tips og informasjon om kurs og fagsamlinger. 

  • Tilbud om regionale nettverksavtaler

 Bli medlem 

IKOs barnehagekontor utvikler og gir ut pedagogisk materiell for fagområdet Etikk, religion og filosofi. Materiell til høytidsmarkeringer er det viktigste av dette. 

IKO-Forlaget gir ut barnebøker med kristen profil, barnebibler, fagbøker og forskningsartikler om religionspedagogikk. 

Forskningsartiklene gis ut i Prismet - religionspedagogisk tidsskrift. Tilgjengelig digitalt her

Noe av fagstoffet blir presentert i nyhetsbrev og i den lukkede facebook-gruppen vår.  

Medlemsfordeler: 

  • Medlemmer i IKOs barnehagekontor får kostnadsfritt tilsendt barnebøker fra IKO-Forlaget, til en verdi av ca 1200 kr i året. 

  • Medlemmer i IKOs barnehagekontor får rabatt på produkter fra IKO-Forlaget. 

Bli medlem 

IKOs barnehagekontor representerer medlemsbarnehagene i barnehagepolitiske prosesser. Vi er høringsinstans i ulike spørsmål som angår barnehager, både til Kunnskapsdepartementet og Stortinget. I 2021/2022 bidro vi med høringsuttalelser i saken om finansiering av private barnehager. 

IKO arbeider for at alle våre medlemsbarnehager – både enkeltstående barnehager, små barnehager, ideelle barnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål – får tilstrekkelig økonomi og forutsigbare rammer. 

Vi arbeider for at utviklingen i barnehagesektoren alltid skal skje til barnets beste og ikke for å oppnå andre typer målsettinger. 

Vi arbeider for å synliggjøre livssynsbarnehagenes verdi og posisjon i samfunnet. 

Vi kan også på forespørsel bidra med rådgivning i lokalpolitiske prosesser, eventuelt henvise videre til KA og PBL.

Medlemsfordeler: 

  • IKOs barnehagekontor representerer medlemsbarnehagene i politiske saker, og taler deres sak.

Bli medlem